Închisoarea de copii


Ín anii 1948-1952, la Tárgșor, Prahova, a funcționat prima ínchisoare de copii, oficialā. Au mai apārut imediat și altele - la Pitești, ín 1949 și prin alte centre de ‘reeducare’ din țarā.

.

Minorii creștini, elitele liceelor, considerați subversivi sistemului erau obligați prin torturā, sā studieze Marx și Engels, sā se lepede de credințā și erau supuși experimentelor psihice, cu intenția de a fi ‘reeducați’ ín spiritul ‘omului nou’ al statului comunist, bolșevic - sowoc.
Fiecare nou curent ideologic a impus ‘un om nou’ al sistemului. Mai mult nou, mai puțin OM.

Expresia ‘omul nou’ este furatā, ca multe altele, de la Sfântul Apostol Pavel, decontextualizatā de spațiul ecleziastic și folositā íntr-un registru utopic. Aplicatā eminamente abstract, íntr-un sens total diferit, greșit, de cātre establishment - sintagma ‘omul nou al statului’ are sensul real de ‘individul nou construit, de cātre sistem și pentru sistem’. 
Individul nou este plasat íntr-un spațiu al fascinației telurice, ín care e suprimat raportul dintre eticā și eshatologie și are un nou orizont social al așteptārii, fiind total dependent de noul tip de constructivism social, consens social.

Diferența dintre ínchisorile comuniste, bolșevice, comportamentul ienicerilor otomani, lagārele fasciste de copii și ínchisorile neosocialiste, neobolșevice, din statele considerate civilizate, este una subtilā, de rafinare a mijloacelor torturii din aceste experimente.

Asta sunt! 
Experimente sinistre, pe copii.

Miza lor este același: 
• Distrugerea omului, distrugerea rādācinilor - credințā, familie, sistem de valori. ‘Morala stăpânitoare este morala stăpânitorilor’ K. Marx.
• Experimentarea, pe vidul creat dupā distrugerea sistemului de valori și construirea unui individ nou, de cātre stat, ce rāspunde doar la stimuli economici și politici.

Cum face sistemul așa ceva cu copiii? 
Prin instituționalizare.
Copiii nu mai aparțin pārinților lor, ci unei entitāți abstracte, care experimenteazā pe mințile lor fragede: izolarea, tortura psihicā și fizicā.

Ín așa zisele societāți civilizate au apārut aceste ínchisori de copii, numite ‘sistem de servicii sociale’, ca business-uri de sifonare de fonduri.
Sistemul serviciilor sociale din Finlanda, Suedia, Anglia, este un business extrem de profitabil, ce funcționeazā ca stat ín stat. Birocrația este frunzoasā și extrem de alambicatā. 
Poate ar trebui renunțat la expresia ‘vreau o țarā ca afarā’. Poate ar trebui clarificatā.
Statul finlandez plātește acestor case de copii, íntre 150000 - 200000 €/an, pentru fiecare copil luat din cadrul familiei. 
Deși copiii nu au condiții ín aceste ínchisori. 
Este extrem de íncurajatā aceastā practicā sinistrā. Sunt deja peste 20000 de copii luați din familii bune, iubitoare, normale, dar... mixte (cetāțean finlandez + cetāțean de altā naționalitate). 
20000 de copii, dintr-o populație de 5 milioane. Atenție!

Civilizația autenticā a unei societāți se observā din felul ín care sunt protejați prin legislație, cei slabi - copiii și femeile.

Potrivit FRA (Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene), un procent foarte mare de femei acuzā violența fizicā sau sexualā, ín Finlanda.

Sistemul finlandez este unul rasist. Ín cazul, ín care, dintr-o familie mixtā (bārbat finlandez + femeie de altā naționalitate), femeia este victima violenței, ea NU este protejatā de poliție și instanțā. Dimpotrivā. Íși poate pierde copiii, fārā niciun temei legal și logic. Chiar și ín cazul, ín care ea e singura care aduce bani ín casā și are grijā de copii.
Sistemul medical nu stā mai bine. Nu acordā íngrijiri medicale profesionale, persoanelor de altā naționalitate. 
Poliția comunicā doar ín finlandezā. Cetāțeanului de altā naționalitate nu i se oferā translator și nu i se rāspunde ín englezā.
Sistemul de angajare, este rasist, de asemenea. Románii sunt vāzuți extrem de rāu ín Finlanda.

Camelia Mihaela Mocanu-Smicalā este ín aceastā cumplitā situație de 13 ani. 
Aceasta este realitatea unei mame, care salveazā vieți, salveazā copii, dar care nu poate sā-și salveze proprii ei copii.

Camelia este un medic román, mutat ín 2005, prin cāsātorie ín Finlanda. Imediat dupā nuntā, ea a devenit victima violenței fostului soț. 
Ín 2006 a nāscut prin cezarianā de urgențā, din cauza rupturii uterine, cauzate de stresul provocat de fostul soț. Violența din partea lui s-a agravat, ín timp, ajungándu-se la tentativā de omor prin ștrangulare. Existā nenumārate certificate medico-legale, din 2006, 2007, 2010, ce cuprind ín termeni legali, tot ceea ce a suferit Camelia și copiii ei. Poliția finlandezā a refuzat sā cerceteze și a ínchis cazul, de fiecare datā.
Pentru al 3-a copil, sistemul medical, NU i-a oferit Cameliei sprijin, ci i-a ‘oferit’ avortul ‘terapeutic’. Asta, dupā ce i-a uitat la naștere, un rest de placentā ín uter, fācándu-se pasibil vinovat de malpraxis. Se putea ajunge la septicemie.

Camelia este mamā a 3 copii - Maria, Mihai și Andreea. Se luptā singurā de ani de zile, cu autoritāțile finlandeze, fārā niciun sprijin, pentru a-și recupera copiii (Maria și Mihai), luați abuziv de statul finlandez.
Ín 2007 Camelia și copiii ei au fost duși pentru prima datā, la o ‘casā de siguranțā’, fiind bātuți grav de fostul soț. Aceasta a fost o māsurā de urgențā a autoritāților finlandeze. ‘Casa de siguranțā’ este un lagār, cu drogați, cu gratii la ferestre, care nu oferā consiliere psihologicā și translator. Íți este interzis sā pārāsești chiar și incinta. Camelia a cerut atunci ajutor ambasadei románe, dar Ambasada Romániei din Finlanda i-a refuzat ajutorul, pretinzánd cā ‘ei fac doar acte’. 
Sistemul finlandez este frunzos, inaccesibil, incoerent și secretos, nu doar pentru un outsider, ci și pentru un finlandez.
Fārā ajutorul autoritāților finlandeze și románe, de teama agresivitāții din partea soțului, Camelia a intentat divorț ín 2010 și a íncercat sā se mute ímpreunā cu copiii, íntr-un alt oraș din Finlanda. A anunțat autoritāțile și a íntocmit mutația. 
Hotārárea judecātoreascā i-a dat Cameliei prin divorț, drept asupra copiilor, fostul soț neavánd loc de muncā, venituri sau implicare activā ín viața de familie. Dar, custodia copiilor, a decis judecātorul, cā trebuie ímpārțitā, pe motiv cā medicul Camelia Smicalā are cetāțenie dublā - finlandezā și románā. 
Motivul folosit de judecātor, este unul ILEGAL. 
In plus, custodia oferā agresorului, timp cu copiii, nesupravegheat.
Tot ceea ce aducea fostul soț ín familie, era suferințā, lacrimi, agresiune. Și ulterior, tragedie. 
Pentru cā dupā divorț, din rāzbunare, el a mințit, judecātoria finlandezā, fārā dovezi, cā medicul Camelia Smicalā dorește sā-și rāpeascā copiii și sā pārāseascā țara.
Minciunā ușor de demontat. Ínsā, simplul fapt cā el e cetāțean finlandez, íi dā credibilitate. Sistemul de judecatā finlandez a ignorat teancurile de certificate medico-legale, dovezi ale agresiunii lui, dovada mutației Cameliei, ín altā localitate finlandezā și a luat ín calcul doar minciuna lui. Fārā minimā cercetare.
Judecātoria a luat o hotāráre cu executare, ín 10 minute, fārā proces și fārā anunțarea pārților, doar pe baza unei mārturii false, necercetate. Custodia s-a acordat 100% fostului soț. Executorii judecātorești au mers la casa Cameliei sā ridice copiii, fārā sā prezinte hotārárea judecātoreascā, mințind-o cā duc copiii la fostul soț, pentru o perioadā. 
Legea finlandezā este extrem de clarā, cu privire la astfel de situații, precizánd, cā indiferent de hotārárea judecātoreascā, copiii aflați ín stare de șoc nu se iau cu forța de cātre autoritāți. Autoritāțile au sfidat legea și au devenit extrem de agresive cu copiii și mama lor. 
Nu s-a ținut cont de lege. 
Din nou... ILEGAL.
Camelia are leziuni și fracturā de coaste, ín urma acestei executāri.
Cazul a fost cercetat de poliție și apoi de procuraturā.
Copiii nu au fost duși la fostul soț, așa cum au pretins autoritāțile, ci la o casā de copii. Din nou... MINCIUNĀ.
Abia dupā douā luni, copiii au fost duși la fostul soț și ținuți cu forța ín condiții grele: 24 h fārā máncare, íncuiați zilnic ín casā. Copiii au sunat la 112, dar nu a venit nimeni. Nu a verificat nimeni cazul. 
S-au sesizat abia profesorii copiilor, la ínceperea școlii, din cauza aspectului íngrijorātor al copiilor. S-a cerut de urgențā luarea copiilor din custodia fostului soț și ducerea copiilor la mamā, privizoriu. 
Provizoriu, pentru cā judecātorul care a dat sentința fārā proces, a refuzat sā judece pánā la capāt cazul. Practic fostul soț, agresorul copiilor are custodia 100%, iar mama copiilor, care are grijā de ei și íi iubește, devine un fel de mamā surogat. 
Un sistem sinistru, corupt și fārā logicā, care urāște libertatea și demnitatea omului și trateazā omul, ca fiind mai prejos decát un animal.

In paralel cu aceste íntámplāri cumplite, sistemul social face o simulare de anchetā, ín care mārturia mincinoasā a douā asistente și a unui psihiatru, care nu a vāzut copiii niciodatā, atestā cā ei trebuie sā fie luați de lángā mamā, pe motiv cā ‘sunt iubiți prea mult’. Dupā aceste declarații false, acest psihiatru a devenit șef de secție.

!!!

Examenul psihologic real al copiilor spune altceva. Și atestā o diferențā colosalā íntre starea excelentā a copiilor atunci cánd locuiesc la mamā și starea lor de epuizare psihicā, depresie și amenințāri sinucigașe, atunci, cánd sunt ínchiși la casa de copii sau la fostul soț. 
Mai exact autoritāțile finlandeze au provocat și continuā sā provoace copiilor traume majore. 
FINLANDA PUNE VIAȚA COPIILOR ÍN PERICOL.
• Copiilor le-a fost schimbatā școala, pentru cā profesorii lor cunoșteau cazul și luau apārarea copiilor. 
• Copiii nu au voie sā meargā la bisericā.
• Copiii nu au voie sā fie ímpreunā. Maria și Mihai sunt ținuți izolați, separat. 
• Copiii au fost agresați de executorii judecātorești.
• Copiii au fost ținuți íncuiați ín casa fostului soț, ín fiecare zi, 24h, fārā máncare.
• Copiii au fost rāpiți de la grādinițā de fostul soț. Acțiune mușamalizatā.
• Copiii au fost ridicați de la grādinițā și duși la casa de copii, fārā voia lor, de cātre autoritāți, fārā ca mama lor sā fie ínștiințatā.
• Copiii nu au fost cercetați, atunci cánd au sunat la 112.
• Copiii, de la casa de copii, au drepturi mai puține decát pușcāriașii și criminalii. Nu au voie sā aibā telefon, nu au voie la evaluare psihologicā. (In proces, psihiatrul a declarat cā el nu a vorbit niciodatā cu copiii).
• Copiii au fost ignorați de CEDO, care a dizolvat, la presiuni, 3 dosare cu cazul lor.

Este íncālcatā: 
• Convenția Drepturilor Omului 
• Convenția Drepturilor Copilului 
• O serie de legi internaționale 
• Convenția de la Istanbul

Pánā unde vor sā ajungā autoritāțile finlandeze, cu acest experiment inuman?
Ce fac autoritāțile románe, care nu s-au implicat?!

Neavánd loc de muncā, statul finlandez íi pune la dispoziție fostului soț un avocat din oficiu, invitándu-l sā intenteze Cameliei Smicalā, oricáte procese absurde dorește, cu scopul abject de a consuma resursele ei psihice și financiare și de a separa copiii de mamā. 
Ca ín filmele de groazā.
Toate aceste procese au costat-o pe Camelia 200000€, ín doi ani de zile, timp ín care ea trebuia sā íntreținā și copiii, pentru cā ei nu au primit niciodatā nimic, de la fostul soț. La un moment dat, Camelia a ínceput sā se reprezinte singurā, nemaiavánd bani de avocat.

Camelia Smicala a fost condamnatā abuziv, chiar și la 6 luni de ínchisoare, cu suspendare.

Recent, lui Mihai i s-a dat drept de a face apel, conform legii, dar avocatul din partea serviciilor sociale a OMIS sā facā apelul și acesta s-a prescris.
Ín 4 luni se poate face apel la CEDO, dar nu existā un singur avocat care sā facā asta pro bono.

Ambasada Romániei și toate oficialitāțile au aceste dovezi și hotārári judecātorești, care atestā faptul cā hotārárea s-a luat fārā dovezi, fārā proces și fārā ínștiințarea mamei.
Specialiștii ín drept internațional știu și ei foarte bine acest aspect.
Singurii care au fost dispuși sā ajute sunt: dl. deputat Ovidiu Iane, MAE, DGASPC, ínsā fārā rezultat, pentru cā autoritāțile finlandeze refuzā orice formā de dialog. 
Discuțiile cu autoritāțile finlandeze ar trebui duse la un nivel superior - prezidențial, de exemplu. 
Avem președinte ín țara aceasta?
Poate cineva sā-mi demonstreze existența dl. Iohannis?
Mihai și Maria au nevoie de politicieni implicați, care sā vorbeascā despre cazul lor, ín presā. ACUM.
Máine este prea tárziu.
Ambasadorului román de la Helsinki, íi este interzisā vizitarea copiilor.
Ambasadorul Finlandei din Románia ignorā cu superbie Románia. 
Ín timp ce dā lecții Romániei, Finlanda nu-și respectā propriile legi.

‘Observām în acest caz íncālcāri ale legislației finlandeze ín mod inclusiv, chiar dacā doamna ambasador și-a declinat orice responsabilitate de a comenta cazul respectiv. Și am íncercat sā aflām care au fost demersurile făcute de autoritāțile finlandeze pentru a elimina toate íncālcārile care au fost ínregistrate pánā ín prezent. Spre exemplu, doamnei Smicala nu i s-a oferit un traducător, așa cum se procedeazā ín orice țarā normalā. Ín plus, copiilor nu li s-a oferit un avocat din oficiu, așa cum prevede legislația finlandezā’, a precizat la finalul discuțiilor președintele Comisiei, Constantin Codreanu.

Acesta este un reportaj realizat de televiziunea finlandezā Yle International, ce conține o intervenție a dnei Anna Metteri, profesor la Universitatea de Sociologie din Tampere, (o somitate ín domeniu), din care reiese limpede, cā Serviciul de Protecție a Copilului din Tampere greșește grav:

https://www.bitchute.com/video/gd2Zd1xE5nfe/…

https://rtd.rt.com/films/finland-social-services-children/

Norvegia a fost condamnatā la CEDO datoritā intervenției Romániei, din cauza unor 7 astfel de cazuri.
Și ín Finlanda se pot salva copiii, dacā ne implicām toți. 
Maria și Mihai sunt COPII, sunt ROMÁNI, sunt AI NOȘTRI.

Románia, putem gāsi un avocat pro bono pentru ei, íntr-o țarā cu milioane de románi?

Dacā astāzi se íntámplā ceva cu copiii altcuiva, máine ți se poate íntámpla și ție.

Mihai - 12 ani:
‘Bună! Sunt Mihai și am trecut prin încercări foarte grele. Petri, care se dă drept tatăl meu, pe când eu aveam 2 ani [n.b. – avea cam 4 ani], a încercat să mă omoare pe mine și pe familia mea. El a izbit-o pe sora mea mai mare, Andreea de perete, s-a urcat pe mama și pe sora mea mai mică.
Apoi, când eu, mama, sora mea mica și sora mea mai mare, ne-am mutat de la el, am fost cu toții fericiți până ne-au obligat sa ne întâlnim cu Petri. Apoi ne-au dus la casa de copii, de fapt la închisoarea de copii.
Am fost luați cu forța, bătuți și chinuiți. Când ne-au dus la niște lucratori sociali, aceștia ne-au spus că ne vor duce să locuim la Petri. Am sunat de multe ori la 112. Ne era frică de ce o sa ne facă Petri. Când a aflat Petri că am sunat la 112 a început să țipe la Maria: «Ce ați făcut?» El s-a repezit la noi pe scări în sus, ne-a luat telefoanele și ne-a spus că ne duce la casa de copii. Eu și Maria am spus că acolo e mai bine decât cu el.
Apoi, după ce am ajuns din nou acasă, am fost obligați din nou să ne întâlnim cu Petri. Petri ne spune tot timpul că suntem zombi și că eu și cu Maria nu vom mai ajunge niciodată acasă. a spus că ne promite că nu o să mai ajungem acasă.’

Maria - 11 ani:
‘Ce ne-a făcut Petri mie și familiei mele. Petri s-a urcat pe mama când eu eram la mama in brațe și în același timp s-a urcat și pe mine.
Petri ma pișca si mă strângea atât de tare de mână (la fel ii făcea si fratelui meu), incât imi rămâneau semne timp de o săptămână.
Petri l-a băgat pe fratele meu cu capul sub apă și a aruncat-o pe sora mea mai mare pe scări. Petri mi-a aruncat cu papucii lui in capul meu si al sorei mele.’

‘AJUTAȚI-NE! VĀ RUGĀM!’

 

 

sursa facebook: Maia Maironi

193 Vizualizări
Comodo SSL